Home / Uncategorized / Албаны сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / Хэрэглэгчдийн үнэлгээ хийлгэлээ

Хэрэглэгчдийн үнэлгээ хийлгэлээ

Тус газар нь Өвөрхангай аймаг дахь “Либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сан” төрийн бус байгууллагатай 2018 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний дагуу хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэж 2018 оны 8 дүгээр сарын 28-ны өдөр хүлээн авлаа. Иргэд, алба хаагчид, хамтран ажилладаг байгууллага гэсэн 3 чигллээр хэрэглэгчдийн үнэлгээг хийж 75,8%-тай үнэлэгдсэн байна. Хэрэглэгчдийн үнэлэлгээний тайланг либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сангийн Өвөрхангай аймаг дахь салбар зөвлөлийн зохицуулагч Ч.Ганцэцэг албан хаагчдад танилцууллаа.Цаашид тус байгууллага нь хэрэглэгчдийн үнэлгээнд тулгуурлан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ёс зүйн дүрэм, үйлчилгээний стандарт зэргийг баримталж, иргэдэд түргэн шуурхай, үйлчилж, ажлаа үр дүнтэй зохион байгуулан ажиллана.

IMG_4665

IMG_4631 IMG_4643IMG_4644

IMG_4651

 

Scroll To Top